Volkswagen TGI

Pod označením TGI se u značky Volkswagen skrývají vozy s primárním pohonem na CNG (= Compressed Natural Gas - stlačený zemní plyn). CNG je v současné době považováno za jedno z paliv, které tvoří ekologicky čistší alternativu nejen k benzinu, motorové naftě, ale i k LPG (stlačený propan butan). CNG je velmi efektivní energetický zdroj, který je možné využívat jako palivo ve spalovacích motorech a je jednou z alternativ čistých paliv splňující neustále se zpřísňující emisní limity.

Motor s označením TGI je prvním agregátem na světě, který využívá turbodmychadlo a přímé vstřikování zemního plynu. Tato značka charakterizuje modely Volkswagen, které k pohonu využívají zemní plyn a technologii TSI a které mají ve srovnání se srovnatelnými benzinovými motory výrazně nižší emise CO2. Jedná se o komplexní spalovací soustavu, která je do vozu zabudována při výrobě vozu. Tím chrání životní prostředí. Čísla hovoří samy za sebe: Např. Touran TSI TGI produkuje o 23 % méně CO2. To svědčí o tom, že výzkumu alternativních technologií pohonu věnujeme spoustu energie - cílem je, aby v budoucnosti byl Volkswagen ještě úspornější.

Hlavní výhody pohonu na CNG

 • Významná úspora na provozních nákladech
  CNG je vůbec nejlevnější pohonnou hmotou, navíc je dlouhodobě garantována z důvodu minimální výše spotřební daně. Pro vozy CNG od r. 2009 platí nulová sazba silniční daně.
 • Ekologický provoz CNG automobilů
  Vozidla na zemní plyn produkují výrazně méně škodlivin než vozidla s klasickým pohonem. A to nejen dnes sledovaných škodlivin – oxidů dusíku, oxidu uhelnatého, uhličitého, pevných částic, ale také i karcinogenních látek – polyaromatických uhlovodíků, aldehydů, aromátů včetně benzenu. Rovněž vliv na skleníkový efekt je u vozidel na zemní plyn menší v porovnání s benzínem či naftou. Oproti benzínu zemní plyn umožňuje o 20–25 % snížení emisí CO2.
 • Bezpečnost
  CNG automobily mají veškeré garance od výrobců, kteří ručí za vývoj a koncepci vozu, komponenty, materiály a funkčnost. Vzhledem k vysokým pracovním tlakům CNG je právě bezpečnosti vozů věnována výjimečná pozornost. Výsledkem je potom vyšší bezpečnost provozu těchto automobilů než u kapalných PHM či LPG!
 • Tankování a způsob úhrady za odebraný CNG
  Plynárenské společnosti provozují jednotný platební karetní systém, zákazník je v rámci smlouvy o vydání karty seznámen se samoobslužným tankováním, obdrží platební kartu CNG Card Centra, na kterou samoobslužně tankuje na většině CNG stanicích v ČR. Po skončení měsíce obdrží fakturu s výpisem natankovaného CNG ve všech stanicích nebo může platit inkasem z účtu.

Měrné jednotky CNG

1KG nebo 1 LITR

Spotřeba vozů s pohonem na CNG se většinou udává v jednotkách kg/100 km. Aby bylo srovnání jednodušší vzhledem ke spotřebě ostatních automobilů, je možné spotřebu jednoduchým vzorcem převést na l/100 km:
1 kg CNG = 1,4 litru CNG
tedy
1 litr CNG = 0,71 kg CNG

Zkušenosti s pohonem na zemní plyn

Zkušenosti z praktického použití vozidel s pohonem na zemní plyn ukázaly, že provoz těchto vozidel se oproti provozu vozidel s naftovými motory z hlediska životního prostředí vyznačuje především následujícími výhodami :

 • Výrazné snížení emisí pevných částic (PM – Particulate Matters), které jsou u naftových motorů považovány z důvodu mutagenních a karcinogenních účinků za nejškodlivější
 • Kouřivost vznětových motorů je u plynových pohonů prakticky eliminována
 • Snížení dalších dnes sledovaných složek emisí – oxidů dusíku NOx a emisí oxidu uhelnatého CO
 • Snížení emisí oxidu uhličitého (skleníkového plynu) cca o 10 -15 %
 • Výrazné snížení nemetanových, aromatických a polyaromatických uhlovodíků (PAU), aldehydů
 • Snížení tvorby ozónu v atmosféře nad zemí, který způsobuje tzv. „letní smog“
 • Spaliny z motorů na zemní plyn neobsahují oxid siřičitý (SO2)
 • Do zemního plynu se nepřidávají aditiva a karcinogenní přísady
 • Plynové motory mají tišší chod, úroveň hluku plynových autobusů oproti naftovým je díky „měkčímu“ spalování nižší o 50 % vně vozidel, o 60-70 % uvnitř vozidel
 • Při tankování nevznikají žádné ztráty paliva (odpařování nafty)
 • Nemožnost kontaminace půdy v důsledku úniku nafty na silnici, v garáži