Zpracování osobních údajů

Respektujeme soukromí každého, kdo využívá naše služby. Proto bychom vás rádi informovali, jakým způsobem osobní údaje používáme. Doporučujeme si tyto zásady přečíst, abyste věděli, co čekat a jak reagovat.

Ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů souhlasím se zpracováváním mnou poskytnutých osobních údajů společností Gerhard Horejsek a spol., s.r.o., se sídlem Dlouhá 186/31, 412 01  Litoměřice – Město, IČ 005 26 282, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce číslo 150447 (dále také jen „Gerhard Horejsek a spol., s.r.o.), která chrání veškeré zpracovávané osobní údaje jako přísně důvěrné a nakládá s nimi v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů, a to za těchto podmínek:

Osobní údaje

 • Správce je oprávněn za účelem zasílání obchodních a marketingových sdělení zpracovávat osobní údaje subjektů údajů poskytnutých fyzickou osobou jakožto zákazníkem správce, případně potencionálním zákazníkem správce nebo účastníkem marketingové akce správce, případně účastníkem zákaznické soutěže („subjekt“).
 • Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu, v kterém jim byly poskytnuty ze strany subjektu údajů nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce. Jedná se zejména o tyto kategorie osobních údajů:
  • adresné a kontaktní údaje, zejména tedy jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, místo narození, telefonní číslo a jiné,
  • další údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona,
  • údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení, soubory cookies aj.)

Zvláštní upozornění pro osoby mladší 18 let

 • Naše služby nejsou určeny pro osoby do 18 let. Údaje týkající se takových osob nebudeme úmyslně shromažďovat, používat, poskytovat ani zpracovávat. Pokud jste tedy mladší 18 let, nezasílejte nám, prosím, své osobní údaje (například jméno a příjmení, poštovní a e-mailovou adresu). Pokud se nás přesto  budete  chtít  na  něco  zeptat,  nebo  po  vás  naše  stránky  budou  vyžadovat  osobní  údaje, požádejte o jejich zadání rodiče nebo jiného zákonného zástupce.

Účel a doba zpracování

 • Vaše osobní údaje mohou být správcem zpracovávány pro tyto účely:
  • Plnění smlouvy (zejména plnění smluv uzavíraných se zákazníky);
  • Plnění právních povinností (zejména povinnosti ve smyslu účetní a daňové legislativy, tedy předávání osobních údajů orgánům finanční správy; případně dalším orgánům veřejné moci v souladu s příslušnými právními předpisy);
  • Vyřizování požadavků zaslaných prostřednictvím elektronických formulářů (zejména v případě Vašeho zájmu o testovací jízdy, vytváření konfigurace motorových vozidel apod.);
  • Zasílání obchodních sdělení 
 • Tento souhlas uděluje subjekt správci na dobu 5 let ode dne jeho udělení. Po tuto dobu budou osobní údaje subjektu za tímto účelem uloženy a zpracovávány a správce je na základě tohoto souhlasu oprávněn zasílat sdělení prostřednictvím poštovních služeb na doručovací adresu subjektu či na e-mailovou adresu subjektu, a to po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu nebo do dne jeho odvolání subjektem.

Příjemci osobních údajů

 • Ve společnosti Gerhard Horesjek jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům, či jednotlivým zpracovatelům osobních údajů smluvně sjednaným Gerhard Horejsek, případně dalším správcům. Vždy však pouze v míře nezbytné pro naplnění jednotlivých účelů zpracování, a na základě odpovídajícího právního titulu pro zpracování osobních údajů.
 • Seznam příjemců osobních údajů Gerhard Horejsek je dostupný na Zpracovatelé osobních údajů.
 • Gerhard Horejsek je v zákonem stanovených případech oprávněna, resp. povinna, některé osobní údaje předat na základě platných právních předpisů například orgánům činným v trestním řízení či dalším orgánům veřejné moci.

Souhlas

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů a se zasíláním sdělení dle těchto podmínek uděluje subjekt dobrovolně, jedná se tak o svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný souhlas, který má subjekt právo kdykoli odvolat zasláním e-mailu na adresu odhlaseni@horejsek.cz nebo formulářem pro odvolání souhlasu, která je umístěn také na webové adrese Gerhard Horejsek - Odvolání souhlasu, či v případě sdělení obdrženého e-mailem kliknutím na odkaz v zápatí sdělení.
 • Právním základem pro zpracování osobních údajů subjektu pro zasílání obchodních a marketingových sdělení je souhlas subjektu udělený dle ustanovení článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR, podle kterého lze osobní údaje zpracovávat v odpovídajícím rozsahu, pokud subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů, a dále dle ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, podle kterého lze podrobnosti elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky využít pouze ve vztahu k uživatelům, kteří k tomu dali předchozí souhlas.
   

Zpracování osobních údajů

 • Zpracováním osobních údajů se v daném případě rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji, který je prováděn bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, uložení, vyhledání, nahlédnutí, použití ke stanoveným účelům, výmaz nebo zničení osobních údajů.
 • Správce se zavazuje neposkytnout osobní údaje subjektů pro účely zasílání obchodních sdělení třetím osobám bez výslovného souhlasu subjektu.
 • Správce je povinen chránit osobní údaje subjektů před jejich zneužitím či před neoprávněným přístupem třetích osob přijetím odpovídajících organizačně-technických opatření.
 • Správce uchovává osobní údaje subjektů v elektronické podobě a jsou chráněny zejména přístupovými hesly. Fyzické nosiče elektronických informací i osobní údaje uchovávané v tištěné podobě jsou chráněny před neoprávněným přístupem třetích osob a osobní údaje uložené na nosičích jsou chráněny rovněž antivirovou ochranou a systémem bezpečnostních kopií.
   

Práva subjektu údajů

 • Subjekt údajů má právo na informace o tom, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu správce zpracovává. Tyto informace může subjekt získat na vyžádání na e-mailové adrese: poverenec@horejsek.cz
 • Subjekt údajů má právo tento svůj souhlas udělený správci kdykoli odvolat, a to zasláním e-mailu na adresu odhlaseni@horejsek.cznebo formulářem pro odvolání souhlasu, která je umístěn také na webové adrese Gerhard Horejsek - Odvolání souhlasu, či v případě sdělení obdrženého e-mailem kliknutím na odkaz v zápatí sdělení. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů, která vychází ze souhlasu, jenž byl dán před jeho odvoláním.
 • Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, které správce zpracovává. Toto právo může subjekt uplatnit na e-mailové adrese: poverenec@horejsek.cz. Na požádání může být subjektu vydáno potvrzení, zda a jakým způsobem jsou osobní údaje subjektu zpracovávány. Subjekt má rovněž právo na upřesnění informací z těchto podmínek souhlasu ve vztahu k jeho osobě.
 • Subjekt má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů proti zpracování osobních údajů správcem, za předpokladu, že se domnívá, že k tomuto zpracování dochází protizákonně.
 • Subjekt má právo na opravu a doplnění chybných osobních údajů zpracovávaných správcem, toto právo může subjekt uplatnit kontaktováním e-mailové adresy: poverenec@horejsek.cz tak, že upozorní že jsou jeho osobní údaje chybné nebo neúplné. Správce po takovém upozornění bez zbytečného odkladu údaje opraví nebo doplní.
 • Subjekt má právo na to, aby byly jeho osobní údaje beze zbytku zničeny, pokud k tomu správce vyzve na e-mailové adrese: odhlaseni@horejsek.cz. Správce pak bez zbytečného odkladu dotčené osobní údaje beze zbytku zničí.
 • Subjekt má právo, aby správce omezil zpracování jeho osobních údajů, pokud:
  • a) subjekt popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby mohl správce přesnost údajů ověřit,
  • b) správce již osobní údaje subjektu nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt je potřebuje pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků,
  • c) je zpracování protiprávní.
 • Subjekt má právo na přenositelnost údajů, tedy získat veškeré osobní údaje, které správci poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a zároveň tyto údaje předat jinému správci, a to i prostřednictvím původního správce, pokud se osobní údaje zpracovávají automatizovaně.

Subjekt má i v případě jakýchkoli dotazů možnost kontaktovat správce na e-mailové adrese: poverenec@horejsek.cz.

Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou.

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 25.05.2018.