ŠKODA ochrana životního prostředí
Škoda se špičkovým výsledkem v ochraně životního prostředí

Sociální odpovědnost: aktivní sociální angažovanost v celé řadě projektů a v regionech kolem výrobních závodů.

Aktuální zpráva o trvale udržitelném rozvoji společnosti Škoda AUTO představuje detailní přehled aktivit podniku v oblasti ekologie za poslední dva roky. V rámci úspěšné realizace své strategie ‚Green Future’, Škoda mimo jiné snížila spotřebu energií, emise CO2 a objem odpadů. Ekologická strategie ‚Green Future‘ zastřešuje oblasti ‚Green Factory‘, ‚Green Product‘ a ‚Green Retail‘ a jejím cílem je důsledná minimalizace vlivů podnikatelské činnosti na životní prostředí. Automobilka kromě toho důsledně rozvíjí svou všestrannou společenskou odpovědnost a podporuje řadu sociálních projektů.

Se svou Strategií 2025 vytvořila Škoda podmínky pro trvale udržitelný a dlouhodobý růst. Strategie zahrnuje hlavní strategické oblasti elektromobility, digitalizace podniku, internacionalizace podniku a nové služby mobility. Úspěchy v realizaci jsou přitom patrné také v oblasti ekologie. Jako základ a orientace tu slouží strategie ‚Green Future‘, zaměřená vedle vývoje efektivních a ekologicky šetrných vozidel také na výrobu, šetrnou k přírodním zdrojům a ekologické hospodaření prodejních zastoupení.

Ve výrobě vozů byly vytýčené ekologické cíle překonány

V celkovém srovnání dosáhla česká automobilka v letech 2010 až 2018 ve výrobě vozů snížení vlivů na životní prostředí o 56,1 procent, tím překonala svůj cíl, totiž snížit do roku 2018 vlivy výroby na životní prostředí na polovinu, o šest procent. Spotřebu vody na jeden vyrobený vůz se ve stejném období podařilo snížit o 38,2 procenta a množství těkavých organických látek (Volatile Organic Compounds, VOC) vznikajících při lakování, se v přepočtu na jeden vyrobený vůz snížilo o 48,9 procenta. Součástí šetrného nakládání společnosti Škoda AUTO s přírodními zdroji je také recyklace. Všechny aktuální modely značky Škoda plní současné požadavky EU na opětovnou využitelnost použitých materiálů, u modelu Škoda Scala lze znovu použít 85 procent materiálu.

Vyznamenání za odpovědné jednání a úspěchy v oblasti trvale udržitelného rozvoje

Za své nasazení a úspěchy společnost Škoda AUTO v roce 2018 získala cenu Top Responsible Large Company Award. Tu uděluje nezisková organizace ‚Business for Society‘ podnikům, které dlouhodobě a strategicky jednají odpovědně vůči životnímu prostředí a optimalizují svou ekologickou stopu.

Výrazná společenská angažovanost

Aktuální Zpráva o trvale udržitelném rozvoji společnosti Škoda AUTO zahrnuje navíc také podrobné informace o společenské angažovanosti podniku. Automobilka přijímá společenskou odpovědnost za celý hodnototvorný řetězec a aktivně se angažuje v rámci sponzoringu a celé řadě aktivit v oblasti CSR. Příkladem je podpora regionů, v nichž se nachází výrobní závody, nebo účast na projektech, zaměřených na dopravní bezpečnost, technické vzdělávání, bezbariérovou mobilitu nebo podporu znevýhodněných dětí.

Škoda kromě toho už od roku 2007 za každý vůz, prodaný v České republice, vysazuje jeden strom. Od zahájení tohoto programu bylo na ploše velké jako 260 fotbalových hřišť vysázeno více než 820 000 stromů. Vedle zaměstnanců automobilka a jejich rodinných příslušníků se na akci podílí také různé nekomerční organizace. Od roku 2010 se projektu účastní také žáci podnikového středního odborného učiliště a praktikanti, v roce 2017 se akce prostřednictvím smluvních prodejců značky Škoda poprvé otevřela také zákazníkům automobilky.

Zpráva o trvale udržitelném rozvoji odpovídá mezinárodnímu standardu Global Reporting Initiative

Škoda už od roku 2005 každé dva roky informuje o svých aktivitách v oblasti trvale udržitelného řízení společnosti. Nyní představená sedmá zpráva o trvale udržitelném rozvoji splňuje standardy GRI Standards Core Option, které vydala Global Reporting Initiative a vyhovuje tak mezinárodním směrnicím, týkajícím se transparentního reportingu.