Pravidla soutěží pořádaných na sociálních sítích Auto Horejsek Group

1. Pořadatelem soutěží je obchodní společnost:

  • Gerhard Horejsek a spol., s.r.o.
  • IČ 005 26 282,
  • se sídlem Litoměřice, Dlouhá 186/31, PSČ 412 01,
  • zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce číslo 20494,
  • (dále jen „Pořadatel“).

2. Soutěže pořádané Pořadatelem nejsou žádným způsobem provozovány, sponzorovány nebo spojeny se společností Facebook, Inc. (dále jen jako „Facebook“ a Facebook za jejich průběh neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěží poskytuje účastník soutěže Pořadateli. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně soutěží musí být směřovány pořadateli soutěže, nikoliv společnosti Facebook.

3. Konkrétní výběr výherce se u jednotlivých soutěží může lišit. Způsob výběru vždy určují doplňující pravidla uvedená v soutěžním příspěvku.

4. Soutěže se vyhlašují na území České republiky, a probíhají ode dne zveřejnění příspěvku na sociálních sítích Pořadatele do dne uvedeného u příspěvku (včetně).

5. Pořadatel si vyhrazuje právo, bez nároku na náhradu, akci a marketingovou soutěž odložit, přerušit, nebo zrušit nebo jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, každá tato změna bude vyhlášena Pořadatelem, čímž nabývá účinnosti vůči pořadateli i účastníkům soutěže.

6. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže všechny účastníky, u kterých má podezření, že se během soutěže dopustili podvodného jednání nebo jednání, které není v souladu s pravidly společnosti Facebook. Proti rozhodnutí pořadatele se nelze odvolat.

7. Soutěže se mohou účastnit fyzické osoby starší 18 let, které mají plnou způsobilost k právním úkonům a trvalý pobyt na území České republiky, a osoby mladší 18 let, které budou v případě výhry zastoupeny zákonným zástupcem s bydlištěm a adresou pro doručování na území České republiky. Účast v soutěži prostřednictvím účtu jiné osoby je vyloučena.

8. Do soutěže budou zařazeni jen ti soutěžící, kteří zcela splní stanovené podmínky soutěže. Účast v soutěži je dobrovolná.

9. Ze soutěže jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním nebo obdobném poměru ke společnosti Pořadatele, nebo se považují za osoby blízké zaměstnancům nebo členům statutárního orgánu společnost i Pořadatele, nebo osoby s těmito společnostmi jinak personálně nebo majetkově propojené.

10. Registrací do soutěže účastník bere na vědomí, že jeho osobní údaje pořadateli a organizátorovi poskytnuté v souvislosti s účastí v soutěži, budou zpracovány společností Gerhard Horejsek a spol., s.r.o., IČ 005 26 282, se sídlem Dlouhá 186/31, 412 01 Litoměřice, jakožto správcem osobních údajů.

11.1. Soutěžící uděluje pořadateli souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem předání výhry, řešení otázek souvisejících s účastí v soutěži, a to na dobu 10 let od přihlášení do Soutěže. Souhlas uděluje soutěžící podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“). Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště a další údaje zadané v průběhu soutěže. Poskytnutí údajů je podmínkou účasti v soutěži. Správcem osobních údajů je Pořadatel viz článek 1. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím poskytnuté osobní údaje byly po dobu 10 let zpracovávány v rozsahu a k účelům výše uvedeným i prostřednictvím třetích osob pověřených pořadatelem. Osobní údaje mohou být předány třetím osobám v souvislosti s udělením, zasíláním nebo předáním výher a dalším subjektům podílejících se na předání nebo dopravě výher v soutěži.

11.2. Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemnou žádostí doručenou na adresu sídla Pořadatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení Pořadateli. Odvolání souhlasu během trvání soutěže nebo před předáním výhry povede k vyloučení soutěžícího ze soutěže. Soutěžící má dále práva dle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k informacím o zpracovávání údajů, které se ho týkají, právo na jejich opravu, odstranění závadného stavu, právo nechat osobní údaje zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na náhradu případné újmy podle příslušných právních předpisů, a právo na vysvětlení, pokud se domnívá, že zpracování probíhá v rozporu s ochranou soukromého a osobního života.

11.3. Pro získání informací týkajících se bezpečnosti ochrany osobních údajů, postupu jejich užívání a využití práv subjektu osobních údajů, může Soutěžící kontaktovat Pořadatele na emailové adrese marketing@horejsek.cz

12.1. Odesláním příspěvku do soutěže uděluje každý soutěžící Pořadateli v rámci soutěže nevýhradní, převoditelnou, bezúplatnou, územně, množstevně, časově a technologicky neomezenou licenci k užití veškerých příspěvků a dalšího obsahu, a to na dobu trvání majetkových práv autora či vlastníka tohoto duševního vlastnictví a pro všechny možné účely užití (dále jen „Licence“), včetně práva takové autorské dílo kdykoliv upravit, pozměnit nebo užít spolu s jiným dílem (tj. užití díla zejména všemi způsoby dle ustanovení § 12 odst. 1 a 4 autorského zákona).

12.2. Soutěžící odpovídá za to, že zasláním soutěžního příspěvku a jeho následným zveřejněním na sociálních sítí Pořadatele nebudou porušena práva třetích osob a nebude zasaženo do autorských práv třetích osob.

13. Soutěžní příspěvky nesmí být v rozporu s dobrými mravy, nesmí porušovat právní řád České republiky a nesmí neoprávněně zasahovat do práv a právem chráněných zájmů třetích osob. Stejně tak nesmí být zaměřené proti společnosti Pořadatele. Takové příspěvky budou ze soutěže automaticky vyřazeny.

14. Vítězové Soutěže budou osloveni Pořadatelem za účelem vyslovení souhlasu se zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu: jméno Soutěžícího v médiích (vč. internetu). Zároveň mohou být vítězové Soutěže Pořadatelem vyzváni k poskytnutí souhlasu k zachycení a rozšiřování své podoby, zejména pokud se jedná o užití fotografie zaslané Účastníkem nebo pořízené Pořadatelem či pořízení/zveřejnění zvukového či zvukově-obrazového záznamu. Souhlas podle tohoto odstavce je udělen na dobu 10 let. Pokud je tento souhlas odvolán v okamžiku, kdy již byly Osobní údaje podle těchto Pravidel zveřejněny, nelze se vůči Pořadateli domáhat odstranění zveřejnění, které již není v jeho dispozici (zejm. zveřejnění v médiích vlastněných subjekty odlišnými od Pořadatele).

15. Pokud se výherce soutěže do 7 dní od vyhlášení výsledků na sociální síti neozve, výhra s okamžitou platností a bez možnosti odvolání propadá ve prospěch pořadatele.

16. Výhra bude výherci zaslána/předána dohodnutým způsobem.

17. Zapojením se do soutěže účastník automaticky souhlasí s těmito pravidly.

V Litoměřicích dne 23.06.2021