ŠKODA AUTO - gigafactory
ŠKODA AUTO - gigafactory

Nová gigafactory: co by České republice přinesla?

Transformace automobilového průmyslu, vytváření perspektivních pracovních míst a zavedení inovativních technologií.

Koncern Volkswagen zvažuje, že ve střední a východní Evropě postaví jednu ze svých šesti gigafactory na výrobu bateriových článků pro elektromobily. Mezi několika kandidáty je v užším výběru i Česká republika s automobilkou Škoda AUTO. Jedinou lokalitou v České republice splňující všechny potřebné kvalifikační předpoklady je Plzeň-Líně. Navrhovaná investice by byla největší v historii České republiky a zásadním předpokladem pro úspěšnou transformaci nejen českého automobilového průmyslu. Tento článek vás seznámí s podrobnostmi o zvažované české gigafactory. Dozvíte se, jaká je současná situace v České republice, co plánuje koncern Volkswagen spolu se svou dceřinou společností PowerCo zodpovědnou za baterie, a na závěr zodpovíme nejčastější otázky.

Vláda České republiky jednoznačně podpořila záměr koncernu Volkswagen postavit v České republice jednu ze svých šesti plánovaných továren na výrobu bateriových článků, tzv. gigafactory.


Petr Fiala - předseda vlády České republiky

„Automobilový průmysl vytváří 10 % HDP a 25 % exportu České republiky a na automobilky jsou navázány stovky dalších firem a desítky tisíc zaměstnanců. Pokud chceme, aby tento sektor hrál významnou roli i v budoucnu, musíme se přizpůsobit změnám, které v něm probíhají. Pokud koncern Volkswagen projekt potvrdí, půjde o největší soukromou investici v historii samostatné České republiky.“


Klíčová fakta

  • Pokud se koncern Volkswagen rozhodne vybrat ze zúčastněných konkurentů pro výstavbu gigafactory Českou republiku, přineslo by to kromě miliardové investice i tisíce perspektivních pracovních míst.
  • Gigafactory by byla klíčová v transformaci automobilového průmyslu a společnosti Škoda AUTO jako hlavního hráče.
  • Vláda České republiky je připravena podniknout všechny kroky potřebné k tomu, aby byl strategický projekt výstavby gigafactory koncernu Volkswagen v České republice realizován.
  • Gigafactory je předpokladem pro průmyslovou transformaci a zvýšení ekonomické a sociální atraktivity České republiky a Plzeňského kraje.

Ve spolupráci s agenturou CzechInvest byla po pečlivém výběrovém řízení, které trvalo téměř rok a půl, vybrána jako ideální lokalita Plzeň-Líně. Ostatní zvažované lokality nesplňovaly potřeby koncernu Volkswagen jako investora z hlediska velikosti, kapacity vodních zdrojů ani přilehlé dopravní infrastruktury.

Zajištění perspektivních pracovních míst a příliv vysoce kvalifikovaných odborníků do regionu

Závod by v České republice vytvořil prakticky nové odvětví ekonomiky a přinesl by s sebou výrobu inovativních technologií budoucnosti. Výstavba gigafactory by také umožnila lokalizovat celý výrobní řetězec baterií pro elektromobily do České republiky, od těžby lithia přes výrobu bateriových vozidel až po recyklaci, a to by znamenalo v regionu střední a východní Evropy klíčovou konkurenční výhodu. Přítomnost gigafactory by mimo jiné podpořila zpracovatelský průmysl a také rozvoj dalších komerčních služeb, jako je pojišťovnictví nebo doprava a logistika. Druhotným přínosem by bylo posílení stavebnictví nebo energetiky.

Příliv kvalifikovaných zaměstnanců zvýší koupěschopnost, zintenzivní bytovou výstavbu, dá impuls k rozvoji dopravní a sociální infrastruktury a celkovému zvýšení kvality života v regionu. Pokud by došlo ke shodě všech zúčastněných stran, zahájení výstavby je plánováno na třetí čtvrtletí roku 2024. Samotná výroba by mohla případně začít v roce 2027.


Klaus Zellmer - předseda představenstva společnosti Škoda AUTO

„Gigafactory by měla pro transformaci českého automobilového průmyslu zásadní význam. Vytvořila by až 4 000 perspektivních pracovních míst, přivedla by do regionu vysoce kvalifikované odborníky a zajistila by potenciál pro otevření školicích zařízení i středoškolských a vysokoškolských oborů na podporu kvalifikace absolventů škol a místní pracovní síly.“


Koncern Volkswagen plánuje vybudovat šest standardizovaných továren po celé Evropě

Do roku 2030 hodlá koncern Volkswagen a jeho dceřiná společnost PowerCo zodpovědná za baterie ve spolupráci s partnery provozovat po celé Evropě šest závodů na výrobu bateriových článků o celkovém objemu výroby 240 GWh. Koncern počítá s výstavbou referenční továrny. Centrála v Salzgitteru má být vzorem pro ostatní závody na výrobu článků v celé Evropě a bude stanovovat nové standardy z hlediska udržitelnosti a inovací.

Standardizace se bude týkat nejen zařízení, budov a infrastruktury, ale také výrobků, procesů a informačních technologií. Takto vzniknou továrny, které bude možné rychle přestavět pro další inovace produktů i samotné výroby. Každá továrna bude provozována zcela na elektřinu z obnovitelných zdrojů a bude navržena pro budoucí recyklaci v uzavřeném cyklu.


Frank Blomer - generální ředitel společnosti PowerCo

„To, co jsme milionkrát vyzkoušeli s platformami vozidel, mezi které patří například MQB a MEB, položíme nyní jako základ také pro zavedení výroby článků – budeme standardizovat na základě evropských norem a cílit na náročné zákazníky. Spojíme tak rychlost a optimalizaci nákladů s nejvyšší úrovní kvality.“


skoda gigafactory 01 skoda gigafactory 02

skoda gigafactory 03 skoda gigafactory 04

skoda gigafactory 05 skoda gigafactory 06


OTÁZKY A ODPOVĚDI

Zde najdete odpovědi na ty nejdůležitější otázky o gigafactory v České republice

Koncern Volkswagen ve spolupráci s agenturou CzechInvest prověřoval další lokality v ČR. Žádná z nich nevyhovuje potřebám projektu, ať už z důvodu nedostatečné rozlohy nebo zásadních technických překážek. Lokalita Plzeň-Líně má dobré napojení na železniční a dálniční síť. V České republice není jiné místo, která by splňovalo všechny potřeby na vybudování gigafactory koncernu Volkswagen.

Umístění výrobních objektů do bezprostřední blízkosti letiště není možné z bezpečnostních důvodů. Souběžné fungování letiště a gigafactory by neumožňovalo dodržení minimální vzdálenosti továrny od zastavěných oblastí.

Na letišti dnes působí letecké školy, parašutistická škola, soukromí piloti a sportovní letci. Letiště ale nemá zásadní význam pro vnitrostátní provoz. Zároveň slouží jako záložní letiště pro potřeby Armády ČR. Vláda nyní hledá pro armádu náhradní řešení tak, aby byla zachována obranyschopnost České republiky ve stejném rozsahu jako doposud.

Vláda se společně s koncernem Volkswagen jednoznačně shodla, že v případě výstavby gigafactory v lokalitě Plzeň-Líně bude provoz letecké záchranné služby zachován. Ve stejném duchu zní i vládní usnesení, v němž je zachování letecké záchranné služby stanoveno jako jednoznačná podmínka pro zachování podpory projektu. Příprava strategického podnikatelského parku umožní modernizovat a rozšířit zázemí záchranné služby tak, aby odpovídalo aktuálním požadavkům Plzeňského kraje a jeho občanům.

V případě kladného rozhodnutí by měla stavba závodu odstartovat ve třetím čtvrtletí roku 2024 a probíhat v několika fázích. Výroba by případně mohla být zahájena v roce 2027.

Pro výstavbu strategického podnikatelského parku je potřeba minimálně 250 ha. Navyšovat rozlohu dále nechceme, respektujeme v tom přání obcí, aby se plocha nezvětšovala. Aktuálně zvažovaná rozloha je tak kompromisním návrhem, který umožňuje závod do parku umístit a zároveň maximálně oddělit jeho provoz od okolních obcí a rezidenčních oblastí.

V současné době probíhají intenzivní jednání s obcemi, městem, Plzeňským krajem, agenturou CzechInvest a dotčenými ministerstvy. Máme snahu najít pro potenciální výstavbu továrny na bateriové články koncernu Volkswagen technický i společenský konsensus se všemi zúčastněnými stranami.

Pokud dojde ke shodě se všemi zúčastněnými stranami, mohl by provoz samotné gigafactory zaměstnat po úplném dokončení jeho výstavby až 4 000 zaměstnanců. Počet zaměstnanců celého strategického podnikatelského parku bude růst postupně v letech v souladu s několika fázemi výstavby a neměl by na základě dohody s obcemi a se státem přesáhnout 5 000 osob.

V roce 2027, při potenciálním zahájení výroby, by počet zaměstnanců v přímé a nepřímé oblasti činil zpočátku přibližně 1 500. Nové inovativní technologie potřebují a přinášejí nové kompetence, proto by počet zaměstnanců rostl postupně.

Zkušenosti ze srovnatelných nově vzniklých provozů bateriových článků ukazují, že pro náběh této inovativní oblasti mají stejnou důležitost tři linie náboru:

  • 1. Přechod zaměstnanců od spalovacích motorů k elektromobilitě – to znamená, že by někteří zaměstnanci Škoda AUTO měli možnost v budoucnu pracovat v novém závodu na výrobu článků.
  • 2. Příprava a vzdělávání absolventů škol a místní pracovní síly pro perspektivní profese ve výrobě bateriových článků – proto by v Plzni a okolí mohla vznikat odborná učiliště a školicí zařízení a mohla by být navazována spolupráce s vysokými školami.
  • 3. Najímání zkušených odborníků na baterie v mezinárodním měřítku – např. zkušených chemiků, kteří by měli zásadní význam pro budování tohoto nového technologického oboru.

Předpokladem pro vypracování podrobností je schválení projektu výstavby gigafactory v České republice. Poté by se v úzké spolupráci se zástupci podniků a odborů, s politiky a dalšími zainteresovanými stranami vyjednal a stanovil časový harmonogram a přesné detaily.

Samotná gigafactory by vytvořila až 4 000 vysoce kvalifikovaných pracovních míst. Uplatnění by našli absolventi středních a vysokých škol v technických oborech, jako je chemie, elektronika a mechatronika. Vysoká míra automatizace zvyšuje i podíl kvalifikovaných profesí, jako je seřizovač, údržbář apod.

Plzeňský kraj a město Plzeň mají dlouhou industriální tradici a úroveň technických dovedností místních zaměstnanců je nadstandardní. Také přítomnost Západočeské univerzity a množství průmyslových středních škol a učilišť činí tuto lokalitu velmi atraktivní. Aktuální nezaměstnanost v regionu je sice nízká, nikdo ale dnes nemůže zaručit, jak bude vypadat pracovní trh v ČR potažmo v Plzeňském kraji v roce 2027. Přínos pro pracovní trh nemusí nutně spočívat v nových pracovních místech, ale také v jejich kvalitě. Profesní struktura pracovního trhu je neméně důležitým faktorem. Gigafactory koncernu Volkswagen by poskytla až 4 000 perspektivních pracovních míst pro místní zaměstnance, přivedla by do regionu vysoce kvalifikované odborníky a zajistila by potenciál zavést na místních středních školách a univerzitě moderní studijní obory využitelné v provozu továrny. Dlouhodobější horizont poskytuje také dostatek času na zavedení moderních studijních oborů na místních středních a vysokých školách, které lze využít v provozu gigafactory a v dodavatelském řetězci baterií. Diskuze s vybranými středními průmyslovými školami na toto téma už začala. Dalším zdrojem budoucích zaměstnanců může být rekvalifikace stávajících zaměstnanců ze sektorů podstupujících automatizaci a změny výrobních technologií. Patří mezi ně například automobilový průmysl.

Naprostá většina pracovních pozic by byla obsazena vysoce kvalifikovanými zaměstnanci. Gigafactory je typem výroby s vysokou přidanou hodnotou a nároky na know-how, které pracovníci získají v rámci speciálního školení on-the-job. Vysoká úroveň automatizace pak zvyšuje podíl kvalifikovaných profesí, jako jsou seřizovači, údržbáři aj. Tyto profese budou tvořit jádro pracovních míst. Naprostou většinu budou tvořit kmenoví zaměstnanci, s vyšším využíváním agenturních zaměstnanců se nepočítá.

S výstavbou ubytoven se nepočítá. Předpokládáme, že budoucí zaměstnanci potenciální gigafactory by v principu byly mladé rodiny, absolventi regionálních škol, obyvatelé regionu, případně stávající zaměstnanci Škoda AUTO s vazbami na Plzeňský kraj. Statutární město Plzeň patří k premiantům v České republice, pokud jde o bytovou výstavbu. Aktuální developerské projekty v Plzni a v nejbližším okolí převyšují potřebu ubytování. Moderní trendy obecního družstevního bydlení navíc nabízejí možnosti vybudování obecního či městského bytového fondu s plnou kontrolou nových obyvatel. K náboru pracovníků by zároveň docházelo postupně v souladu s fázemi postupné výstavby výrobního závodu.

Téma povolovacích procesů s vládou aktivně řešíme. Případná zvláštní právní úprava umožňující urychlené povolování a budování strategicky významných staveb by výrazně přispěla ke splnění cílů i zvýšení konkurenceschopnosti České republiky.

Předpokládá se využití primárně pozemků státu (Ministerstva obrany), v menší míře též pozemků obcí, kterým Ministerstvo obrany dříve pozemky darovalo. V případě státních pozemků by nebylo třeba nic vykupovat, celkové náklady jsou tak minimální oproti stavbě na zelené louce a nutnosti vyjednávat se značným množstvím soukromých subjektů.

Umístění gigafactory do areálu bývalého vojenského letiště Plzeň–Líně by naopak umožnilo sanaci ekologických zátěží v území. Vznik strategického podnikatelského parku by prošel procesem posouzení vlivu na životní prostředí EIA a koncern Volkswagen je připraven řídit se veškerými závěry a doporučeními z něj vycházejícími. Podobné závody vznikly nebo vznikají ve Švédsku, Německu a dalších zemích, které jsou známé svým důrazem na ochranu životního prostředí.

Gigafactory obyvatelům regionu přinese až 4 000 pracovních míst, potenciál zavést středoškolské i univerzitní obory následně využitelné v provozu továrny, rozšíření bytového fondu v Plzeňském kraji, rozvoj dopravní a sociální infrastruktury a zásadní zvýšení kupní síly. Přítomnost gigafactory v neposlední řadě také zvýší investiční atraktivitu regionu. Vláda se rovněž ve spolupráci s obcemi a krajem rozhodla pro obce, město Plzeň i celý region vypracovat dopadovou studii a její výstupy případně zohlednit v nastavení kompenzačních opatření.

Předběžné údaje od Povodí Vltavy a Vodáren Plzeň ukazují, že v oblasti je celoročně dostatečné množství vody jak pro další rozvoj regionu, tak strategického podnikatelského parku. A to i v případě období sucha. Koncern Volkswagen stále vyhodnocuje použití vhodné technologie a s tím spojené potřebné množství vody. Cílem je minimalizovat dopady na životní prostředí. Gigafactory by využívala technickou, nikoliv pitnou vodu.

Pro účely fungování strategického podnikatelského parku je potřeba do oblasti zavést 110 kV a 400 kV vedení. Přesné trasování je věcí zadané územně technické studie a následných konzultací se všemi zúčastněnými stranami, zejména se sousedícími obcemi.

Základním požadavkem koncernu Volkswagen je železniční spojení do strategického podnikatelského parku tak, aby bylo možné veškerý materiál dovnitř i ven dopravovat vlakovou dopravou. Strategický podnikatelský park podobného rozsahu současně umožní vybudování nového dálničního sjezdu z dálnice D5 a dopravní komunikace mimo zastavěné území, čímž minimalizuje zatížení pro dotčené obce. Případné dopravní zatížení okolí vznikem strategického podnikatelského parku je rovněž součástí procesu posouzení vlivu na životní prostředí EIA, jehož veškerými závěry a doporučeními je koncern Volkswagen připraven se řídit.

V případě výstavby gigafactory by závod zásoboval koncernové továrny v okruhu 250 km (5 závodů koncernu Volkswagen v regionu střední a východní Evropy). Počítáme s tím, že většina bateriových článků by putovala po železnici do domovského závodu Škoda AUTO v Mladé Boleslavi.