Reorganizace výzkumu a vývoje značky Kia
Reorganizace výzkumu a vývoje značky Kia

Reorganizace výzkumu a vývoje značky Kia

  • Výzkumné a vývojové aktivity značky Kia prošly proměnou z vývoje zaměřeného na jednotlivá vozidla směrem k softwarově definovaným vozidlům (SDV) a vývoji nových technologií.
  • Cílem restrukturalizace je urychlit přechod k elektrifikaci, dosáhnout posunu v oblasti SDV a zajistit vývoj technologií příští generace při současném posílení nové obchodní konkurenceschopnosti.
  • V rámci vylepšeného uspořádání R&D budou jednotlivé technologické týmy tvořit Spojenou technologickou organizaci (Allianced Tech Organization, ATO) s cílem účinně reagovat na rychle se měnící prostředí mobility a probíhající změny v celosvětové poptávce spotřebitelů.
  • … Divize Total Vehicle Development (TVD) se bude po reorganizaci zaměřovat na jednotlivé třídy vozidel za účelem optimalizace vývoje nových vozidel skupiny HMG (Kia, Hyundai a Genesis) se zvláštním zaměřením na oblast elektrifikace.
  • … Pod Útvarem pro vývoj softwarových technologií vozidel (Vehicle SW Tech Unit) se spojí softwarové technologie a urychlí vývoj softwarově definovaných vozidel včetně elektroniky, infotainmentu, autonomního řízení a řídicích systémů vozidel.
  • … Technologický útvar META (Mobility Engineering and Tech Acceleration) bude zajišťovat vývoj vyspělých technologií včetně pokrokových produktů příští generace a technologií platforem.
  • … Nezávislé organizace pro výzkum, vývoj a design se zaměřením na užitkové vozy, robotiku, baterie, vodíkové palivové články a design budou spadat přímo pod nového hlavního technického ředitele (CTO).
  • Hlavním technickým ředitelem nové organizace výzkumu a vývoje byl jmenován prezident Yong Hwa Kim, jenž bude současně dohlížet na Útvar pro vývoj softwarových technologií vozidel (Vehicle SW Tech Unit); výkonný viceprezident Heui Won Yang byl jmenován šéfem divize Total Vehicle Development (TVD).

Kia Corporation oznámila změny v uspořádání organizace výzkumu a vývoje (R&D), aby dokázala pružně reagovat na potřeby rychle se měnícího světového automobilového průmyslu a společně se sesterskou značku Hyundai urychlily přechod k elektrifikaci a posílily vývoj softwarově definovaných vozidel (SDV). V rámci nového uspořádání výzkumu a vývoje bude původní centralizovaná struktura se zaměřením na vývoj vozidel nahrazena nezávislou Spojenou technologickou organizací (Allianced Tech Organization, ATO).

Založením organizace výzkumu a vývoje, umožňující včasný vývoj pokrokových zařízení a služeb, se Kia zasazuje stát v čele budoucího trhu mobility, kde klíčovou roli bude hrát elektrifikace společně se softwarem.

Kia za tímto účelem spojila síly v oblastech přímo souvisejících s vývojem vozidel, aby podpořila vývoj nových vozidel a zajistila kvalitu v rámci sériové výroby. Dále ze stávající divize R&D vyčlenila týmy zaměřené na pokrokové technologie příští generace, které nově tvoří samostatný útvar pro vývoj technologií (Tech Unit).

Přepracovanou organizaci R&D povede nový hlavní technický ředitel (CTO). Jednotlivé sekce, tedy divize Total Vehicle Development (TVD), Útvar pro vývoj softwarových technologií vozidel (Vehicle SW Tech Unit) a technologický útvar META (Mobility Engineering and Tech Acceleration), jakož i nové obchodní a konstrukční útvary, procházejí reorganizací k vytvoření vlastních systémů vývoje.

V důsledku uvedené restrukturalizace byl výkonný viceprezident Yong Hwa Kim, jenž vede divizi R&D, povýšen do pozice prezidenta a současně jmenován hlavním technickým ředitelem. Pan Kim bude dohlížet na celou organizaci výzkumu a vývoje a současně zastávat pozici vedoucího Útvaru pro vývoj softwarových technologií vozidel (Vehicle SW Tech Unit). Dále výkonný viceprezident Heui Won Yang, jenž předtím působil jako vedoucí útvaru Total Vehicle Development, byl jmenován vedoucím divize TVD s cílem zajistit kontinuitu výzkumu a vývoje v rámci rozsáhlých organizačních změn.

„Nová organizace výzkumu a vývoje bude rychlá a pružná, bude mít podobnou agilitu jako startup, což nám umožní kráčet v čele rychle se měnícího prostředí mobility,“ uvedl prezident a CTO Yong Hwa Kim. „Zatímco předchozí organizace se zaměřovala na efektivní vývoj vozidel, nové dynamické uspořádání půjde vstříc neustálým změnám globální poptávky spotřebitelů a rozšíří organizaci tak, aby dokázala zajišťovat koordinovaná řešení budoucí mobility, elektrifikace, softwaru a robotiky.“

V rámci nového systému se bude každá z divizí, útvarů a center věnovat nezávislému vývoji příslušných technologií, zatímco v případech vyžadujících spolupráci se mohou organizace spojovat nebo rozdělovat podle potřeby, a fungovat tak se stejnou pružností jako startupy.

Ve snaze vytvořit dynamický systém výzkumu a vývoje s potenciálem pružně reagovat na rychlé změny vnějších tržních podmínek se Kia rozhodla namísto dílčích úprav přistoupit k zásadní reorganizaci, kterou se od základu mění úhel pohledu.

Uvedená reorganizace se zaměřuje na pokračující přechod k elektrifikaci a softwarově orientovanému vývoji k posílení schopností vytvářet technologie příští generace a zajistit budoucí motory růstu v nových obchodních oblastech. Kia očekává, že díky těmto snahám urychlí svoji proměnu v poskytovatele řešení chytré a trvale udržitelné mobility.

Divize Total Vehicle Development (TVD) bude vyvíjet modely podle tříd s cílem zajistit konkurenceschopnost v rámci nových prostředků mobility včetně elektromobilů

Nová divize TVD bude pověřena dohledem nad všemi postupy vývoje nových vozidel včetně elektromobilů (BEV). Kia vytvořením divize TVD povýšila na úrovni divize organizaci doposud odpovědnou za vývoj integrace produktů, aby tak a klíčové schopnosti vývoje vozidel.

V rámci uvedené restrukturalizace byl pod divizí TVD vytvořen útvar vývoje Genesis Development Tech Unit, útvar Vehicle Development Tech Unit 1 pro víceúčelová vozidla a kompaktní vozy, resp. útvar Vehicle Development Tech Unit 2 pro středně velká a velká vozidla. Tato nová organizační struktura usnadní efektivní vývoj nových vozidel na úrovni značek i platforem.

V každém z uvedených útvarů se uplatňují vyčleněné organizace projektového řízení, které dohlížejí na vývoj jednotlivých modelů ve spolupráci s centry technického návrhu a testování, působícími přímo pod nimi. Uvedené členění podporuje hladké a přirozené procesy vývoje v rámci každého z útvarů a zamezuje případným přesahům mezi značkami nebo třídami vozidel.

Rovněž umožňuje jasně rozlišovat mezi různými koncepcemi vozidel, a v konečném důsledku tak zvyšuje konkurenceschopnost produktů Kia a její sesterské značky Hyundai. Toto kooperativní prostředí navíc posílí růst automobilových konstruktérů se specializací na nejmodernější konvergenční technologie.

Značky tak posilují své stávající schopnosti v oblasti vývoje a výroby elektromobilů s cílem zajistit maximální konkurenceschopnost na poli elektrifikace.

Organizace EV, čítající Konstrukční centrum elektrifikovaných pohonů (Electrified Propulsion Engineering Design Center) a Testovací centrum elektrifikovaných pohonů (Electrified Propulsion Test Center), nyní spadá přímo pod divizi TVD ve prospěch vyšší agility rozhodování a rychlejšího vývoje pokrokových technologií. Založeny též byly speciální výzkumné organizace se zaměřením na elektrický dojezd a bezpečnost elektromobilů, které by měly urychlit efektivní vývoj těchto klíčových technologií elektrifikace.

Kia má od reorganizace vysoká očekávání, zejména ve smyslu komplexnosti a rychlosti vývoje nových modelů se zvláštním zaměřením na modelové nabídky elektromobilů.

Cílem útvaru pro vývoj softwarových technologií vozidel (Vehicle SW Tech Unit) je zajistit špičkovou konkurenceschopnost při přechodu na softwarově definovaná vozidla (SDV)

Rozšířený útvar pro vývoj softwarových technologií vozidel (Vehicle SW Tech Unit) pod vedením nového hlavního technického ředitele (CTO) bude pro Kia hledat způsoby co nejefektivnějšího přechodu na systém SDV.

Kvůli požadavkům na konzistenci vývoje softwaru a posílení systému vývoje došlo na posílení Útvaru pro vývoj softwarových technologií vozidel (Vehicle SW Tech Unit) o Centrum autonomního řízení (Autonomous Driving Center), Centrum pro vývoj řídicích systémů vozidel (Vehicle Control Development Center) a Centrum digitálního navrhování (Digital Engineering Center); uvedený Útvar přitom doposud sestával pouze z Centra pro vývoj elektroniky (Electronics Development Center) a Centra pro vývoj infotainmentu (Infotainment Development Center). Předpoklad je, že spojením těchto organizací zaměřených na software pod jediný útvar se dosáhne přirozené spolupráce mezi organizacemi včetně koncentrace lidských a materiálních zdrojů.

Útvar pro vývoj softwarových technologií vozidel (Vehicle SW Tech Unit) bude zajišťovat výzkum a vývoj se zaměřením na elektronické architektury a strategii integrovaného řízení pro nové modely. Dále bude úzce spolupracovat s divizí SDV a organizací 42dot s cílem naplňovat strategii softwarově definovaných vozidel skupiny HMG.

Kia se zaměřuje na vývoj softwaru pro automobily v souladu s vizí vývoje SDV, kterou Skupina HMG odhalila v říjnu 2022 prostřednictvím globálního online fóra ‘Unlock the Software Age’.

Na základě doménově centralizované architektury se řídicí systémy vozidel člení do čtyř domén. Prostřednictvím uvedené struktury se sjednotí softwarový systém pro řízení vozidel a bude možné zajišťovat dálkové aktualizace (OTA) nejrůznějších funkcí vozidel.

Značka Kia kromě toho při vývoji softwaru a souvisejících zařízení zohledňuje celostní uživatelské prostředí (Holistic UX), v jehož rámci jsou zařízení pro mobilitu propojena s chytrými telefony pod jedním operačním systémem; prostřednictvím ohromných objemů dat z prostředí mobility a technologií AI lze rozpoznávat záměry uživatele, a zajistit tak přirozené propojení všech prostředí.

Technologický útvar META (Mobility Engineering and Tech Acceleration) posílí inovace produktů prostřednictvím platforem příští generace a vývoje technologií

Technologický útvar META Tech je koncipován tak, aby zajišťoval vývoj pokrokových produktů příští generace. Je rozdělen na Centrum technologií pro mobilitu (Mobility Tech Center), Centrum technologií pro výkonové schopnosti vozidel (Vehicle Performance Tech Center), Vývojové centrum architektury vozidel (Vehicle Architecture Development Center) a Centrum pro materiálový výzkum a technologie (Materials Research & Engineering Center); uvedená centra spojují doposud decentralizované organizace na podporu vyspělých technologií a základních schopností v oblasti elektrifikace, podvozků a karoserií.

Nové centrum technologií pro mobilitu (Mobility Tech Center) bude mít na starosti vývoj budoucích pokrokových technologií a koncepcí mobility, jakož i zajištění nových generací technologií architektury vozidel. Rovněž nově založené Centrum technologií pro výkonové schopnosti vozidel (Vehicle Performance Tech Center) bude odpovídat za hromadné uplatňování jedinečných technologií pro vysoce výkonná vozidla, jakož i aktivní výzkum a zlepšování základních výkonových charakteristik vozidel.

Vývojové centrum architektury vozidel (Vehicle Architecture Development Center) výrazně posílilo své funkce spočívající ve vývoji s rozdělením na architektury; nově pod něj spadá i oblast nákladů na vývoj, virtuální vývoj a další.

Přínosem bude zlepšení v otázkách komplexnosti i rychlosti postupů vývoje architektur při současném zvýšení ziskovosti.

Zařazení Vývojového centra architektury vozidel (Vehicle Architecture Development Center) pod technologický útvar META Tech je důležité i proto, že tímto krokem vzniká prostředí vývoje usnadňující hladký přenos technologií příští generace i základních funkcí na sériově vyráběná vozidla při současném zužitkování dosavadního systému vývoje modulárních architektur.

Centrum pro materiálový výzkum a technologie (Materials Research and Engineering Center), které bylo doposud nezávislou výzkumnou a vývojovou organizací, úspěšně spolupracuje na pokrokových produktech s dalšími organizacemi výzkumu a vývoje.

Nezávislá centra pro výzkum, vývoj a design napomohou zvýšit konkurenceschopnost prostřednictvím nezávislého výzkumu a přirozené spolupráce

S výjimkou osobních automobilů bude zachováno nezávislé uspořádání výzkumu a vývoje v rámci návrhářských center a obchodních útvarů, jako jsou např. užitkové vozy, baterie, robotika a vodíkové palivové články. Tyto obchodní činnosti budou nově spadat přímo pod nového hlavního technického ředitele (CTO).

Uvedené technologické útvary a centra budou fungovat nezávisle s cílem zajišťovat výzkum a vývoj v příslušných oblastech a současně podle potřeby podporovat přirozenou spolupráci s dalšími útvary ve prospěch co nejvyšší konkurenceschopnosti.

Vylepšené uspořádání center výzkumu a vývoje je cestou k posílení technologického náskoku v automobilovém průmyslu budoucnosti

Kia a její sesterská značka Hyundai v roce 2003 s cílem posílit schopnosti na poli výzkumu a vývoje založily jednotnou divizi spojující funkce vývojových center R&D, které byly do té doby rozprostřeny po celé zemi. V polovině nultých let pak značky na pozadí rychle rostoucích objemů prodeje přešly k uspořádání na základě podvozkových platforem podle typu vozidla a třídy, aby bylo možné lépe segmentovat vývoj různorodých produktových řad včetně globálních strategických modelů.

Průběžnou organizační restrukturalizaci prováděly společnosti i v roce 2012. Divize byla přeuspořádána s cílem posílit klíčové charakteristiky vozidel a zákaznicky zaměřené hodnoty. V roce 2019 pak tyto společnosti s ohledem na zajištění technologické konkurenceschopnosti zavedly systémovou strukturu založenou na architektuře.

Kia se sesterskou značkou Hyundai rovněž průběžně optimalizovaly divizi R&D k posílení vedoucího postavení v oblasti technologií, což se v nové éře elektromobility odráží ve stále pozitivnější odezvě ze strany médií i dalších organizací. Očekává se, že organizační změny ve výzkumu a vývoji ještě zlepší postavení uvedených společností v rámci budoucího automobilového průmyslu a urychlí jejich proměnu v poskytovatele řešení chytré a trvale udržitelné mobility.