Soutěž o vůz KIA

12. 05. 2017
Vůz KIA na víkend zdarma s plnou nádrží!

Soutěž o vůz KIA na víkend zdarma s plnou nádrží - Auto Horejsek

„Vůz KIA na víkend zdarma s plnou nádrží“
 

Pravidla a podmínky reklamní soutěže „Vůz KIA na víkend zdarma s plnou nádrží“

1. ORGANIZACE SOUTĚŽE

1.1. Organizátor Soutěže Pořadatelem a organizátorem soutěže „Vůz KIA na víkend zdarma s plnou nádrží“ (dále pouze jako Soutěž) je společnost Gerhard Horejsek a spol., s.r.o., se sídlem Králodvorská 1081/16, Praha 1, 110 00, IČ 005 26 282, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu C, vložce číslo 150447 (dále pouze jako Organizátor) Organizátor tímto vydává tyto podmínky a pravidla upravující Soutěž (dále pouze jako Podmínky), které se vztahují na všechny zájemce o Soutěž, jakožto i na veškeré její účastníky.

1.2. Účastníci Soutěže Účastníkem Soutěže se může stát každá fyzická osoba starší 18-ti let, která má trvalé bydliště na území České republiky a je držitelem řidičského oprávnění skupiny B (dále pouze jako Účastník). Z účasti v Soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu k Organizátorovi Soutěže a osoby blízké těmto osobám či osoby spolupracující na této Soutěži. Účastník je seznámen s podmínkami a účastí v Soutěži Účastník projevuje svou vůli být Podmínkami vázán.

2. PRINCIPY SOUTĚŽE

2.1. Podmínky účasti v Soutěži Podmínkou účasti v Soutěži je dodržení těchto bodů:

  • Vyplnit soutěžní kartu na Autosalonu Zahrada Čech v termínu 12. – 14. 5. 2017. (Ve dnech 13-14.5. vždy od 10 hod. do 17 hod. Auto Horejsek pořádá testovací jízdy vozů KIA).
  • Odpovědět na tipovací otázku – „Kolik kilometrů najednou dohromady všechny testovací vozy KIA v těchto dnech (v období 13. -14. 5. 2017).

2.2. Určení výherce Soutěže Výhercem se stává účastník, který splní všechny podmínky Soutěže a s největší přesností odhadne kolik kilometrů najednou dohromady všechny testovací vozy KIA. V případě shody rozhoduje datum vyplnění soutěžní karty, kdy odpověď podaná dříve vyhrává. Přesný počet ujetých kilometrů bude oznámen do 10 pracovních dnů na facebookové a webové stránce Organizátora (FB : Auto Horejsek Group, web: www.auto-horejsek.cz)

2.3. Doba trvání Soutěže Soutěž probíhá v období od
12. 5. - 14. 5. 2017 a končí v 17:00 posledního dne trvání Soutěže (,,Ukončení Soutěže“)

2.4. Vyhlášení Soutěže Soutěž bude ukončena 14. 5. 2017 v 17:00. Vyhodnocení nastane do 26. 5. 2017. Výherce bude kontaktován e-mailem. Pokud výherce nebude reagovat na kontaktní e-mail do 10-ti kalendářních dnů ode dne odeslání informace, bude automaticky kontaktován další výherce a výhra propadá v jeho prospěch. Na stanovení druhého (a případně dalšího) výherce budou uplatněna stejná pravidla jako u výherce prvního.

2.5. Cena a její předání Výherce za vítězství v Soutěži získává vůz KIA na víkend zdarma s plnou nádrží (,,Cena“). Cenu obdrží výherce a převezme osobně na určeném místě, pokud se s organizátorem nedomluví na jiném postupu. Nepodaří-li se Cenu předat bez zavinění na straně Organizátora, uplatní se postup popsaný v čl. 2.4 Organizátor zajistí uhrazení případné srážkové daně, kterou jsou zatíženy výhry v souladu s příslušnými právními předpisy.

3. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

3.1. Souhlas se zpracováním osobních údajů Vyplněním Formuláře Organizátorovi vyjadřuje Účastník souhlas se zasíláním obchodních sdělení a Organizátor je tak oprávněn Účastníka, v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, informovat formou reklamních sdělení o svých službách, popř. o službách a produktech třetích osob, a to s využitím e-mailové adresy a/nebo poštovní adresy a/nebo mobilního telefonu Účastníka. Vyplněním Formuláře Organizátorovi vyjadřuje Účastník souhlas s právem Organizátora s bezplatným využitím jejich osobních údajů, obrázkových a zvukových záznamů týkajících se Účastníka a jejich projevů osobní povahy (fotografie, písmo…) pro reklamní a marketingové účely bez omezení. Jméno výherce může být uveřejněno v médiích a na internetu. Organizátor se zavazuje, že zajistí získané osobní údaje takovým způsobem a s použitím takových technických a organizačních prostředků, aby byla plně zajištěna ochrana osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

3.2. Právo Organizátora měnit Podmínky Soutěže Organizátor si vyhrazuje právo Soutěž kdykoliv zkrátit, přerušit nebo zrušit, či změnit tyto Podmínky.

3.3. Právní rámec Hra má povahu příslibu odměny ve smyslu § 2884 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a jeho právní úpravou.

3.4. Oprávnění Organizátora Ve všech sporných otázkách týkajících se Soutěže je posouzení sporné situace vyhrazeno Organizátorovi.

4. ODPOVĚDNOST

Organizátor tímto nepřebírá vůči kterémukoli Účastníku jakékoli jiné závazky a těmto z účasti na Soutěži nevznikají jakákoli jiná práva a nároky, než které jsou uvedeny v těchto Podmínkách.

5. ÚČINNOST A ZVEŘEJNĚNÍ PODMÍNEK

Podmínky vstupují v platnost a příslib odměny je veřejně vyhlášen v den jejich uveřejnění na webových stránkách www.auto-horejsek.cz.

Tyto Podmínky nabývají účinnost dne 12. 5. 2017

Tyto Podmínky jsou viditelně vyvěšené po celou dobu trvání Soutěže na webové stránce www.auto-horejsek.cz.Mohlo by vás také zajímat

Krásá pomáhá dětem 2018 - Videoreport
17. 05. 2018

AktualitaKrásá pomáhá dětem 2018 - Videoreport

My, jakožto milovníci stylového oblečení nejen značky Volkswagen, jsme se staly partery 13. ročníku módní show „Krása pomáhá dětem“, kterou pořádala Lenka Kocmanová Taussigová ve spolupráci s Ústeckým krajem. Akce se uskutečnila 15. března ve Sportcentru Sluneta v Ústí nad Labem a my jsme u toho nemohli chybět! více

Videoreport z Autosalonu na Zahradě Čech 2018
23. 05. 2018

AktualitaVideoreport z Autosalonu na Zahradě Čech 2018

Byli jste u toho s námi? Dnes vám přinášíme videoreport a další fotografie z Autosalonu na Zahradě Čech, který se konal v Litoměřicích. Prohlédněte si, co všechno na návštěvníky čekalo a jakou super atmosféru jsme na příjemné jarní události vykouzlili společně se všemi, co v tom jeli s námi! Děkujeme! více

Muzika na horách
29. 03. 2018

AktualitaMuzika na horách

Muzika na horách – zájezd do rakouských Alp, kde si kromě sportu užijete i koncerty a párty. více